Cách ly, theo dõi 123 người liên quan đến cô gái bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19

Danh mục