WP-CLI là công cụ giúp bạn có thể quản trị WordPress qua giao diện dòng lệnh. Bạn có thể thực thi một số hàm, như là cài đặt plugins, cũng như lệnh không được hỗ trợ trong WordPress back-end. Ưu điểm lớn nhất của WP-CLI là thời gian bạn tiết kiệm khi sử dụng, cấu hình và vận hành WordPress website. Nếu bạn có nhiều site, không cần phải đăng nhập vào từng cái để làm những tác vụ cơ bạn.

Để cài đặt bạn thực hiện SSH vào VPS và cài đặt theo các lệnh sau:

>>> Tìm hiểu thêm: VPS Marketing là gì?

Bước 1: Tải file về

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

cài đặt wp-cli

Bước 2: Xác nhận tải thành công

php wp-cli.phar --info

cài đặt wp-cli

Bước 3: Phân quyền thưc thi cho file wp-cli.phar

chmod +x wp-cli.phar

cài đặt wp-cli

Bước 4: Để hoàn tất cài đặt, di chuyển WP-CLI tới vị trí cuối cùng:

sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

cài đặt wp-cli

Để hướng dẫn lệnh bạn có thể nhập lệnh wp help để gợi ý

wp help

Lưu ý: VÌ bạn đang chạy ở quyền root vì thế cần thêm option –allow-root để chạy.

VD: Mình show all user

wp user list --allow-root

cài đặt wp-cli

Các bài viết đáng chú ý

 

Hướng Dẫn Cài Đặt WP-CLI Để Quản Trị WordPress